Bestaande initiatieven die thuiszitters (jongeren die niet passen binnen het reguliere onderwijs en zorg aanbod) een alternatief bieden, werken vanaf nu samen in het Initiatieven Collectief. Zij bouwen gestadig door aan het beter in beeld brengen van hun berg aan ervaring en kennis. De ministeries OCW en VWS hebben meer oog voor deze alternatieve routes. Dat biedt ruimte om verbinding te zoeken met elkaar en om te experimenteren met mogelijke oplossingen.

Thuiszitters beweging

 

Het afgelopen jaar hebben Movisie en Gedragswerk een serie bijeenkomsten georganiseerd met een aantal thuiszittersinitiatieven. Binnen deze initiatieven, in OPaZ, op allerlei plekken is er veel werk verzet, ervaring opgedaan en onderzoek uitgevoerd. De behoefte ontstond om samen de stand van zaken op te maken. De kracht van de initiatieven blijkt groot: het Initiatieven Collectief werd geboren.

De ambities van het Initiatieven Collectief

 

Het Initiatieven Collectief zet zich in om de praktijk van de thuiszittersinitiatieven inzichtelijk te maken door verhalen op te halen en te delen. Ze wil samenwerken om nieuwe routes te realiseren voor kinderen en jongeren en plekken die er al zijn duurzaam beschikbaar maken.

Er zal een serie publicaties gemaakt worden door het Collectief, die zicht geven op de nieuw ontstane werkwijzen en ook de lastige kanten in beeld brengen. Bijvoorbeeld over de samenwerking tussen initiatieven en het reguliere onderwijs- en zorgaanbod.

Opbrengst initiatieven collectief

 

De eerste stap is gezet om de gezamenlijke kennis en ervaring die is opgedaan binnen de thuiszittersinitiatieven toegankelijk te maken. Het resultaat is een compact en overzichtelijk document en kan je hier downloaden. Dit document is naar de beide verantwoordelijke  ministeries VWS en OCW gestuurd als input voor de proeftuinen.

Meer nodig

 

De initiatieven verenigd in het Collectief hebben allen ruime ervaring in het gebruik maken van deze maatwerkmogelijkheden; ze hebben tenslotte alternatieve ontwikkelpaden voor jongeren opgezet. De leden van het Initiateven Collectief ervaren dat het mogelijk maken van deze andere routes voor een aantal kinderen en jongeren binnen de huidige kaders op problemen stuit. De proeftuinen geven waarschijnlijk ook zicht op waar de huidige regelgeving tekort schiet. Het Initiatieven Collectief sorteert voor op de volgende stap door vast gezamenlijk in beeld te brengen hoe deze nieuwe routes naar alternatieve ontwikkelpaden er uit kunnen zien.

Proeftuinen

 

De ministeries OCW en VWS zijn gestart met de Proeftuinen onderwijszorginitiatieven. Het gezamenlijke doel is om de huidige maatwerkmogelijkheden beter onder de aandacht brengen. Ze beogen verbeteringen te stimuleren waarmee kinderen, die intensieve ondersteuning nodig hebben, een maatwerkoplossing krijgen voor de combinatie van zorg en onderwijs. Met als resultaat dat zoveel mogelijk kinderen de ontwikkeling krijgen die zij verdienen, zie verder de derde onderwijs en zorgbrief. Over de periode van een jaar, startend in mei 2021, krijgen de 10 tot 15 geselecteerde onderwijszorginitiatieven een begeleider. Deze begeleider adviseert, concretiseert knelpunten en haalt het maximale uit regels en samenwerking met alle betrokken partijen, waaronder de ouders.